Menu Toggler

APSTIPRINĀTS

TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTA
Valdes sēdes lēmums Nr.5;
2014.gada 28. augustā

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 2015. gadā profesionālās pilnveides programmai „Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana” (Transpersonal psychology and counseling).

Izglītības kvalitātes Valsts dienesta Profesionālās izglītības programmas LICECE Nr. P-10034, izsniegta Rīgā, 2014. gada 6. augustā.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde „TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS” (turpmāk tekstā Tii), informē par profesionālās pilnveides programmas īstenošanu, pēc kuras pabeigšanas var saņemt apliecību par profesionālās pilnveides izglītību un pretendēt uz Eiropas Transpersonālās Asociācijas (EUROTAS) sertifikātu „The European Certificate for Transpersonal Psychotherapy”.

Programmas mērķis ir sniegt izglītojamiem papildus zināšanas, prasmes un iemaņas par transpersonālās psiholoģijas un konsultēšanas specifiku un metodēm.

Programmu, kas sastāv no 22 priekšmetiem 1150 stundu apjomā, plānots realizēt 4 gadu laikā, 2 līmeņos.

Interesentus plašākas informācijas iegūšanai lūdzam pieteikties pa tālruņiem 29528591 vai 29184719 vai 29996711, vai arī rakstot uz elektronisko pastu tiizalktis@gmail.com.

Iesniedzamie dokumenti, izglītojamo uzņemšanas un reģistrācija kārtība:

Izglītojamo uzņemšana programmā notiek individuālu pārrunu kārtībā:

 • Tiek uzņemtas personas ar augstāko un augstāko profesionālo izglītību psiholoģijā, pedagoģijā, sociālajās un tiesību zinātnēs - ar tiesībām pēc veiksmīgas programmas pabeigšanas saņemt profesionālās pilnveides izglītības apliecību.
 • Ar vidējo, nepabeigtu augstāko izglītību vai citu nozaru augstāko izglītību - ar tiesībām pēc veiksmīgas programmas pabeigšanas saņemt apliecību par kursa apguvi.
 • Izglītojamam jābūt pamatzināšanām psiholoģijā un stabilam psihiskās veselības stāvoklim. Gadījumā, ja Uzņemšanas komisijai rodas jebkādi jautājumi, tā ir tiesīga pieprasīt papildus izziņu par pretendenta veselības stāvokli.

Pieteikties programmas apguvei var:

 • Klātienē Tii administrācijas norādītajā laikā un vietā;

Iesniedzamie dokumenti:

 • personīgi aizpildīta un parakstīta noteikta parauga iesnieguma veidlapa;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāuzrāda)
 • sekmju izraksts (pielikums augstākās izglītības dokumentam);
 • ja nepieciešams, vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (laulības apliecības kopija, izziņa par vārda/uzvārda maiņu);
 • dzīves un darba gājuma apraksts (CV);
 • pieteikuma maksas veikšanu apliecinošs dokuments;
 • foto 3x4
 • Iesniegtie dokumenti netiek izsniegti atpakaļ!

  Piesakoties apmācībām, jāiemaksā neatmaksājama reģistrācijas maksa, kas noteikta 10,00 EUR apmērā.
  Biedrība „Transpersonālās izglītības institūts”
  Reģ. Nr. 40008213880
  Konts LV84HABA0551037967021

  Pārrunu rezultāti tiks izziņoti nedēļas laikā pēc dokumentu iesniegšanas un intervijas ar pretendentu.

  Pretendents ir uzņemts programmā, ja ir veiksmīgs pārrunu rezultāts, noslēgts savstarpējs līgums starp Tii un izglītojamo, un iemaksāta mācību maksa.

  TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTA
  direktore Ingrida Indāne